A-tým

Členství ve FAČR

Vydáno dne 15. 01. 2012 (1566 přečtení)
Na 13. řádné valné hromadě FAČR (dříve ČMFS) byly přijaty nové stanovy, které jsou platné s účinností od data přijetí, tedy od 26. června 2011.

Stanovy nově definují vznik členství v asociaci a zavádějí i výběr členských příspěvků. Členstvím se zabývají ve stanovách články 3 (vznik členství), článek 4 (základní práva a povinnosti členů) a článek 5 (zánik členství).

Více v článku

Společná ustanovení

Základním předpokladem členství jednotlivce ve FAČR je vyplnění příslušné přihlášky.

Jakmile je přihláška přijata, je vložena do systému hromadného zpracování dat do interního informačního systému Fotbalové asociace České republiky. Neúplně vyplněná přihláška je neplatná. Z tohoto důvodu doporučujeme důsledně zkontrolovat správné vyplnění přihlášek.
Všechny přihlášky musí být vyplněny a zaslány do místa centrální registrace do 29. 2. 2012. Součástí platné přihlášky je i platba členského příspěvku ve výši 50,- Kč.
Pouze platná přihláška a úhrada členského příspěvku zakládá nárok na vznik členství.
Od 1.3. 2011 budou v tomto systému automaticky generována identifikační čísla, která budou unikátní pro každého registrovaného.
Identifikační čísla zájemců budou od 1.3. 2012 postupně zveřejňována na této webové stránce. Tato informace jim bude zaslána i na jejich emailovou adresu, pokud ji uvedli v přihlášce.

Člen v souladu s ustanovením čl. 3/2a stanov FAČR – prostřednictvím členského klubu, který je občanským sdružením

Od 1.12. 2011 na stránce clenstvi.fotbal.cz si zájemce o členství stáhne přihlášku, kterou po vytisknutí vyplní. Tato přihláška se dá vyplnit i elektronicky a poté vytisknout. Správnost údajů potvrdí svým podpisem, stejně tak správnost údajů stvrdí svým podpisem statutární zástupci klubu. V případě že zájemce je mladší 15 let, je nutné, aby na přihlášce byl i podpis alespoň jednoho jeho/jejího zákonného zástupce.
Takto vyplněné přihlášky zasílají kluby doporučeně na místo centrální registrace FAČR , Diskařská 2431/4, P.O. Box 11, 160 17 Praha 6 hromadně nebo je osobně doručí na místo centrální registrace. Obálka musí být označena nápisem ČLENSTVÍ FAČR. V případě osobního doručení na místo centrální registrace doporučujeme nechat si potvrdit převzetí písemně. Součástí podání přihlášky je úhrada členského příspěvku ve výši 50 Kč za člena. Tento postup se týká i hráčů, kteří jsou na hostování v jiném než mateřském klubu
Příklad: Členský klub – IČ FAČR: xxxxxx má ve své členské základně 60 hráčů, 10 trenérů, 10 funkcionářů a 20 fanoušků, kteří se na základě takto vyplněné přihlášky stávají členy FAČR. Takto vyplněné přihlášky vloží klub do obálky označené nápisem ČLENSTVÍ. Současně bude za těchto 100 nových členů na účet 369 000 369/0800 s variabilním symbolem, kterým je registrační číslo klubu, zaslána částka 5000 Kč. Klub od osob, které se stávají členy FAČR, vybere jednotlivě členský příspěvek ve výši 50 Kč
Členství vzniklé v souladu s ustanovením č. 3/2a stanov FAČR vzniká pouze prostřednictvím jednoho členského klubu. To prakticky znamená, že fyzická osoba může být členem více členských klubů, ale členství ve FAČR ji může vzniknout pouze prostřednictvím jednoho z nich.